Vino şi alimentează, ALASCOM te premiază!

Organizatorul campaniei promoţionale "Vino şi alimentează, ALASCOM te premiază!" este S.C. Alascom S.R.L., cu sediul în oraşul Buzău, Str.Spătarului, nr.2, Judeţul Buzău societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J/10/259/1998, Cod fiscal RO 10413322, cont IBAN RO69 BRDE 100S V019 2170 1000 deschis la Banca BRD- Sucursala Buzău.

Campania promoţională se va desfaşura sub prevederile prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.


DURATA CAMPANIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Perioada de desfăşurare a campaniei: 25.12.2012 - 31.12.2013. Campania promotionala "Vino şi alimentează, ALASCOM te premiază!" este organizată şi se va desfăşura în staţiile de distribuţie carburanţi a S.C. Alascom S.R.L. . Pentru a participa la acesta promoţie, candidaţii trebuie să achiziţioneze carburanti de minim 100 RON de la staţiile S.C. Alascom S.R.L. la o singură tranzacţie(bon fiscal)(TVA inclus), cu plata cash. La fiecare tranzacţie care indeplineşte condiţiile mai sus numite, cumparatorul va primi bonul fiscal aferent şi un tichet razuibil. La promotie participa urmatoarele produse comercializate in statiile Alascom: Benzina Fara Plumb, Motorina Euro 5, GPL.


DREPTUL DE PARTICIPARE

La această campanie poate participa orice persoană fizică cu cetăţenie română şi domiciliul stabil în România. Nu pot participa la aceasta campanie angajaţii Organizatorului si ai agenţiei de publicitate implicate, precum si rudele de gradul intâi (părinţii, copii) si doi (fraţi, surori) ale angajaţilor menţionaţi.

Dreptul de participare aparţine exclusiv persoanei care achizitioneaza in valoare de minim 100 RON produse care participa la promotie.

Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor şi materialelor filmate cu câştigătorii. Prin participarea la promoţie se consideră acceptarea automată a intrării în baza de date de consumatori a societăţii SC ALASCOM SRL.


MECANISM, REGULILE CONCURSULUI

La cumpărarea de carburanti de minim 100 RON din staţia S.C. Alascom S.R.L. participanţii vor primi un tichet razuibil care contine un premiu garantat. Valoarea minimă de 100 RON trebuie să fie aferentă unui singur bon fiscal şi trebuie achitată în numerar.

Nu se pot cumula mai multe bonuri fiscale pentru a ajunge la o valoare de 100 RON în vederea participării la promoţie.

În urma oricarei tranzacţii care îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate, fiecare cumpărător va primi automat un tichet razuibil de participare la promoţie şi bonul fiscal de la casa de marcat (tranzacţia de minim 100 RON pe un singur bon fiscal reprezinta o şansă valoroasă).

Tichetele falsificate sau deteriorate prin modificarea simbolurilor sau mesajelor vor fi considerate nule şi nu vor participa la promoţie. Pentru identificare, câştigătorii vor prezenta un document de identitate: buletin de identitate sau carte de identitate. Dreptul de participare aparţine exclusiv persoanei indicate pe talon corespunzător datelor personale completate. Participantul trebuie să indeplinească condiţiile impuse de prezentul regulament.


PREMIILE CONCURSULUI

În cadrul acestei promoţii se pot caştiga premii garantate dupa cum urmeaza: odorizante, carburanti, solutii de parbriz, uleiuri.

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestei campanii este de 190.000 RON, TVA inclus.

Câştigătorii premiilor nu vor primi contravaloarea în bani sau în alte obiecte a acestora.


TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.


LITIGII

În cazul ivirii unor litigii între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.


REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al promoţiei "Vino şi alimentează, ALASCOM te premiază!" este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.alascom.ro


PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin înscrierea în promoţia "Vino şi alimentează, ALASCOM te premiază!", participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.

În cazul în care participanţii nu sunt de acord ca datele mai sus menţionate să fie folosite în viitor pentru scopuri de marketing/informare, ei trebuie să precizeze acest lucru în scris pe adresa Organizatorului, Oraşul Buzău, Str.Spătarului, nr.2, Judeţul Buzău

Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu respectarea dreptului participanţilor câştigători de a opta în scris cu privire la folosirea datelor personale ale acestora pentru operaţiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus. În cadrul comunicarilor viitoare, S.C. ALASCOM S.R.L. va informa persoana vizată în scris asupra drepturilor în conformitate cu Legea 677/2001.

Tuturor participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre S.C. ALASCOM S.R.L. Oraşul Buzău, Str.Spătarului, nr.2, Judeţul Buzău.

La cererea scrisă a participanţilor, datată şi semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta se obligă:


CLAUZE DIVERSE

Prin înscrierea în concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele, oraşul şi imaginea lor să fie facute publice şi folosite în scopuri publicitare, fară alte obligaţii sau plăţi din partea S.C. ALASCOM S.R.L.

Eventualele contestaţii vor fi luate în consideraţie până la data de 15.01.2014, inclusiv. Orice contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate in considerare. S.C. ALASCOM S.R.L.